Vägklassning

Dataproduktspecifikation – Funktionell vägklass. Det finns många sätt att dela in vägar: Enskilda och allmänna vägar. En allmän väg är en väg där staten eller kommunen är väghållare.

Vägklassning

Ju bättre vägklass man har, desto längre kan avskrivningstiden vara. På geometrisk standard 4 är 10 år vanligt, på högre klasser upp till 30 år. Nationell vägdatabas (NVDB) klassar bland annat vägarna efter funktion (klass 0-9). I den skogliga delen av NVDB (SNVDB) är det tre klasser. I NVDB bedöms vägarna med företeelsen Funktionell vägklass efter deras be- tydelse för transporter.

Det finns tre alternativ för skogsbilvägar: Huvudväg. Väghållare, Vägnamn (nu Övrigt vägnamn), Funktionell vägklass samt några av trafikregel-företeelsetyperna.

Vägklassning

Generell översyn av kvalitetskrav samt avsnitt 9. Införandet i NVDB gäller utmed statligt och kommunalt vägnät med funktionell vägklass 1-5. Bild på Populärversion NVDB – Specifikation av innehåll version 5. Den drivs av Trafikverket i samarbete med. Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det. Jag fick avdrag för vägklass när de valde att köra ut 120 m3fub mitt under tjällossningen (2 veckor) och åkaren inte vågade köra ned med.

Tjänsten innehåller: broar och tunnlar, europaväg, funktionell vägklass, hastighetsgräns, körriktning, namn på väg, nedladdningstjänst, restriktioner för fordorn,.

Vägklassning

Vägklassning, val av bitumenmassa och lagertjocklek. Ytor som berörs av schakten (kryssa vid ja). Kommunala vägarnas klassning (Vägklassning 1 och 2) finns redogjort via karta tillgänglig på. Nu är det sportlovstider och många semesterfirare tar bilen till fjällen. Men det gäller att köra försiktigt, på väg till och från fjällen finns några av. Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse.

Genom att använda NVDB’s webbplats godkänner du detta. Kemisk halkbekämpning på vägar i vägklass 4 får utföras under perioder då sandning med saltinblandat material ger högre saltförbrukning. Men en ny vägklassning och förändrade regler hos Trafikverket gör att fler vägar i länet kan komma att börja saltas.